นโยบายการคืนสินค้า

1. เวลาเริ่มใช้

 • 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์

2: สถานทีแรกเปรี่ยน

 • ซื้อสิ้นค้าทีร้านใดให้แรกเปรี่ยนทีร้านเดียวกันไม่ใช้แรกเปรี่ยนทีร้านอื่น
 • ลูกค้าซื้อในช่องทางออนไลน์แลกเปลี่ยนได้ที่บริษัท

3. เงื่อนไขสำหรับการแลกเปลี่ยน

 • มีใบแจ้งหนี้ป้ายชื่อเหมือนเดิมแนบมากับผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ไม่สกปรกไม่ได้รับความเสียหายจากภายนอกร้านหลังจากทีซื้อผลิตภัณฑ์
 • ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องจากด้านการผลิต

4. ไม่ใช้นโยบายนี้เมื่อ

 • เมือชื้อผลิตภัณฑ์ที่ในโปรโมชั่น
 • สิ้นค้าเกินกำหนดเวลาทีจะเปลี่ยน
 • ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีป้ายกำกับใช้งานอย่างไม่ถูกต้องรักษาการชนกันแรงเสียดทานกับวัตถุแข็งเพื่อขูดขีดความเสียหาย

5. มูลค่าการแลกเปลี่ยน

 • การแลกเปลี่ยนมูลค่าผลิตภัณฑ์: เท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อก่อนหน้านี้
 • หากผลิตภัณฑ์ที่แลกเปลี่ยนมีมูลค่าสูงกว่า คุณต้องจ่ายส่วนต่างหากสินค้าที่แลกเปลี่ยนนั้นมีมูลค่าต่ำกว่า ร้านค้าจะไม่มีการคืนเงินให้

6. ขั้นตอนสำหรับการจัดการแลกเปลี่ยน

 • บริษัท จะตรวจสอบสถานะของผลิตภัณฑ์และการแลกเปลี่ยนกับกรณีที่ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ของเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนตามนโยบาย
 • หลังจากทำการตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของ บริษัท จะติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อยืนยันข้อมูลการแลกเปลี่ยนสิ้นค้า
 • กระบวนการจัดการแลกเปลี่ยนภายใน 1 - 7 วันนับจากเวลาที่ บริษัท ได้รับข้อมูลและเอกสารเพียงพอตามที่ลูกค้ากำหนด

7. ระเบียบเกี่ยวกับค่าจัดส่ง

 • ลูกค้าส่งสินค้าถึงร้านค้าหรือฝ่ายบริการลูกค้า: ค่าจัดส่งลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 • การรับประกันสินค้าเสร็จสมบูรณ์ บริษัท จะส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า: บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง (ถ้ามี)
 • แลกเปลี่ยนเนื่องจากลูกค้า (เลือกผลิตภัณฑ์ที่ผิด, สี, ขนาด ... ): ลูกค้าแบกรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแบบสองทาง.
 • แต่ถ้าผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง: บริษัท จะแบกรับการจัดส่งสินค้าแบบสองทางเอง

Uma Mart